Terug naar het jaarverslag

Nalatenschappen

In 2016 verkreeg het UEF twee grote nalatenschappen. Mevrouw J.F. Nater-de Jong liet het UEF een bedrag na van naar verwachting € 287.500 ten gunste van het J.P. Naterfonds (zie 2.12). Dit fonds is in 2003 opgericht ter nagedachtenis aan haar echtgenoot Johan Nater, die jarenlang als hoogleraar Dermatologie verbonden is geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een tweede nalatenschap van naar verwachting € 1.325.857 ontving het UEF van alumna mevrouw mr. J.E.M. van der Vegt. Zij was in haar werkzame leven docent aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie te Groningen.

Anonieme grote gift

Naast deze nalatenschappen ontving het UEF een schenking van een alumnus die anoniem wenst te blijven (zie ook 4.14). Het gaat om een periodieke gift voor vijf jaar van jaarlijks 12 certificaten van aandelen in een vennootschap. Verwacht wordt dat deze aandelen een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen. De verkregen certificaten van aandelen zijn niet zelfstandig vervreemdbaar. De eventueel op de certificaten van aandelen te ontvangen dividenden zullen jaarlijks in het resultaat worden verwerkt.

Overige bijzondere giften

Familiebedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf, van alumna en UEF-bestuurslid Marlies van Wijhe, gaf ter ere van haar honderdjarig bestaan € 15.500 aan onderzoek naar de ziekte Tubereuze Sclerosis Complex (TSC). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kathrin Thedieck. Zij probeert met behulp van wiskundige modellen te voorspellen of een bepaalde kankerbehandeling goed of juist averechts zal werken.

Steunfonds Pro Juventute Nederland (PJ) deed een toezegging van € 25.000 voor Project Hebe: de stem van kinderen in jeugdbescherming. Dit onderzoek naar de ervaringen van kinderen na een melding van kindermishandeling valt binnen een samenwerkingsverband van de RUG, de Universiteit van York en het Deutsches Jugendinstitut waarin de jeugdbescherming in de drie landen met elkaar vergeleken wordt. De RUG-leden zijn Hans Grietens, Erik Knorth, Mónica Lopez Lopez, Marleen Wessels en Helen Bouma. Het onderzoek sluit nauw aan bij ander, door alumni en fondsen gesteund, RUG-onderzoek naar kindermishandeling van onder meer Grietens.

Dit jaar is, dankzij de steun van alumni en met het bedrijf Solynta en de Kramp Groep als industriële partners, een nieuw project gestart onder de paraplu van werkgroep STINGS (Science, Technology and Innovation Network Groningen for Sustainability). Het gaat om het project Potarei (Responsible innovation in Dutch Potato Breeding), een door het NWO gehonoreerd onderzoek naar hybride (zaai)aardappelen i.s.m. het Rathenau Instituut en het Centre for Crop Systems Analysis (Wageningen Universiteit).