Terug naar het jaarverslag
Kerncijfers (in €)
2016 2015 2014 2013
Ontvangen donaties 2.040.276 889.505 1.077.633 1.271.351
Uitgekeerde donaties 720.584 842.559 1.166.793 917.765
Balans per 31-12-2016 (na resultaatsbestemming, in €)
ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Nog te ontvangen baten 2.115.539 1.002.365 1.015.871 1.102.469
Liquide middelen 1.698.782 1.341.920 1.281.468 1.284.030
TOTAAL ACTIVA 3.814.321 2.344.285 2.297.339 2.386.499
PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Continuïteitsreserve 221.59 230.555 341.801 339.581
Bestemde reserves 3.442.387 2.113.730 1.955.538 2.046.919
Totaal reserves en fondsen 3.663.977 2.344.285 2.297.339 2.386.499
Kortlopende schulden 150.344
TOTAAL PASSIVA 3.814.321 2.344.285 2.297.339 2.386.499
Staat van baten en lasten 2016 (in €)
Baten 2016 2015 2014 2013
Baten uit eigen fondsenwerving 426.494 889.505 1.067.633 1.271.351
Baten uit nalatenschappen 1.613.357
Overige baten 425 10
Totaal baten 2.040.276 889.505 1.077.633 1.271.351
Lasten
Besteed aan doelstellingen 720.584 842.559 1.166.793 917.765
Beheer en administratie
Totaal lasten 720.584 842.559 1.166.793 917.765
Saldo baten en lasten 1.319.692 46.946 -89.16 353.586
Bestemming saldo 2016 2015 2014 2013
Toevoeging/onttrekking aan:
– continuïteitsreserve -8.965 -111.246 2.221 114.438
– bestemmingsreserves 960.909 -176.185 -33.776 229.172
– bestemmingsfonds 367.748 334.377 -57.605 9.976
Totaal 1.319.692 46.946 -89.16 353.586

Toelichting
Het beleid van het Ubbo Emmius Fonds is erop gericht om alle middelen aan te wenden voor het project waarvoor ze geworven zijn. In de bovenstaande kerncijfers wordt het Baten-lastenstelsel gehanteerd waarbij de baten in een jaar volledig (inclusief toekomstig te ontvangen bedragen) worden verantwoord, maar de lasten steeds in het jaar van besteding worden opgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de twee grote nalatenschappen die we in 2016 mochten ontvangen. Hierdoor zijn de baten dit jaar beduidend hoger dan de lasten.