Terug naar het jaarverslag
Kerncijfers (in €)
2016 2015 2014 2013
Ontvangen donaties 2.040.276 889.505 1.077.633 1.271.351
Uitgekeerde donaties 720.584 842.559 1.166.793 917.765
Balans per 31-12-2016 (na resultaatsbestemming, in €)
ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Nog te ontvangen baten 2.115.539 1.002.365 1.015.871 1.102.469
Liquide middelen 1.698.782 1.341.920 1.281.468 1.284.030
TOTAAL ACTIVA 3.814.321 2.344.285 2.297.339 2.386.499
PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Continuïteitsreserve 221.59 230.555 341.801 339.581
Bestemde reserves 3.442.387 2.113.730 1.955.538 2.046.919
Totaal reserves en fondsen 3.663.977 2.344.285 2.297.339 2.386.499
Kortlopende schulden 150.344
TOTAAL PASSIVA 3.814.321 2.344.285 2.297.339 2.386.499
Staat van baten en lasten 2016 (in €)
Baten 2016 2015 2014 2013
Baten uit eigen fondsenwerving 426.494 889.505 1.067.633 1.271.351
Baten uit nalatenschappen 1.613.357
Overige baten 425 10
Totaal baten 2.040.276 889.505 1.077.633 1.271.351
Lasten
Besteed aan doelstellingen 720.584 842.559 1.166.793 917.765
Beheer en administratie
Totaal lasten 720.584 842.559 1.166.793 917.765
Saldo baten en lasten 1.319.692 46.946 -89.16 353.586
Bestemming saldo 2016 2015 2014 2013
Toevoeging/onttrekking aan:
– continuïteitsreserve -8.965 -111.246 2.221 114.438
– bestemmingsreserves 960.909 -176.185 -33.776 229.172
– bestemmingsfonds 367.748 334.377 -57.605 9.976
Totaal 1.319.692 46.946 -89.16 353.586

Toelichting
Het beleid van het Ubbo Emmius Fonds is erop gericht om alle middelen aan te wenden voor het project waarvoor ze geworven zijn. In de bovenstaande kerncijfers wordt het Baten-lastenstelsel gehanteerd waarbij de baten in een jaar volledig (inclusief toekomstig te ontvangen bedragen) worden verantwoord, maar de lasten steeds in het jaar van besteding worden opgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de twee grote nalatenschappen die we in 2016 mochten ontvangen. Hierdoor zijn de baten dit jaar beduidend hoger dan de lasten.

We zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De werkzaamheden voor ons fonds worden verricht door de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving van de RUG. De personeelslasten en overige kosten van fondsenwerving worden gedragen door de universiteit en niet in mindering gebracht op de geworven giften. Dit betekent dat donaties aan het UEF voor 100% ten goede komen aan de door de donateurs gekozen doelen.

Overzicht opbrengsten en bestedingen Bestedingen Opbrengsten
Healthy Ageing
ISCOMSoms 963 179
Nano Spies in Cancer Cells 5.921 25
Stress bij wondverzorging EB 50.63 630
TSC-disease therapy 62 26
Junior Scientific Masterclass 83.862 67.422
MPDI-beurzen 435
Verouderingsziekten – Alumnikring ’t Gooi 68.611 15.25
Astma bij jonge kinderen – Alumnikring Amsterdam 29.5 40.25
J.P. Naterfonds 5
Grendos Fonds 750
Gift4Infinty: onderzoek naar actief en gezond ouder worden 20.08
Anti-hormonale therapie Borstkanker 15
Onderzoek Glycogeen Stapellingsziekten 37.5
Totaal Healthy Ageing 379.817 150.191
Energy
Energy Harvesting ZIAM – Aduarderkring 37.375 6.25
Plastic Zonnecellen – Alumnikring Den Haag-Rotterdam 42.8 2.6
Totaal Energy 80.175 8.85
Sustainable society
IGEM 15 14.72
Kenia project 2.1 3.13
Dode Zeerollen 21.255 17.241
Crowdfunding Noordse Stern 3.724 1
Bohay Bay Waders – Alumnikring Hong Kong 10.6 3.4
STINGS – Alumnikring Kennemerland 7.55
Kenniscentrum Landschap promotieonderzoek Harm Smeenge 40.495 20.175
Toolkit pleegzorg slachtoffers seksueel misbruik 28.407 24.999
Grutto-onderzoek Th. Piersma 10
Endowed Chair Groningen Seaports 50
Capacity building for a sustainable future (STINGS) 6.421
Totaal Sustainable society 178.002 102.215
Overige
Aart Bosmanprijs 2.029
Eric Bleumink Fonds 1.5 114.145
Fondswervingen algemeen 922 24.318
GUF (Gron. univ. fonds) 1.375 425
Sponsoring Donitas 2.615 115
Wierenga-Rengerink fonds 15 7.5
Tools & Materials Fund 2.467
Vrienden van het KNIR 5.62
Avril McDonald Memorial Fund 3.678 8.62
Endowed Chair South-East Asia Studies 24
Endowed Chair SINGA 30
Hertha Macht Scriptieprijs 1
Scriptieprijs Fonds Institutional Investment Management 2.5
Totaal Overige 82.59 165.238
Nalatenschappen
Healthy Ageing 287.5
Overige 1.325.857
Totaal Nalatenschappen 1.613.357
Totaal 720.584 2.039.851
Overige baten (rente) 425
Totaal baten 2.040.276