Terug naar het jaarverslag

Over het Ubbo Emmius Fonds

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) streeft naar een intensieve wisselwerking tussen universiteit en samenleving. Daarbij hoort een goed contact met oud-studenten (alumni), het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. We verwelkomen dan ook hun betrokkenheid bij en bijdragen aan onderwijs en onderzoek.

Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation (UEF) is in 1996 opgericht om de onderlinge betrokkenheid tussen samenleving en universiteit te vergroten en fondsen te werven voor onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Het UEF heeft een onafhankelijk  bestuur van alumni. Voorzitter is alumnus en CEO Unilever Paul Polman. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen bestuurs- of onkostenvergoedingen uit hoofde van hun functie bij ons fonds. We zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De werkzaamheden voor het UEF worden verricht door de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving. De personeelslasten en overige kosten van fondsenwerving worden gedragen door de universiteit en niet in mindering gebracht op de geworven giften. Dit betekent dat donaties aan ons fonds voor 100% ten goede komen aan de door de donateurs gekozen doelen.

NAF
In de Verenigde Staten werkt het Ubbo Emmius Fonds nauw samen met the Netherlands America Foundation (NAF) in New York, via het Ubbo Emmius Fonds Friends Fund. Donaties zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar voor Amerikaanse belastingdienst. Ook kan het UEF gebruik maken van de diensten van het bureau van de NAF.